Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ter bescherming van ITS KI HEALINGPRAKTIJK en de klanten van ITS KI HEALINGPRAKTIJK. Algemene voorwaarden kunnen door ITS KI HEALINGPRAKTIJK ten aller tijden gewijzigd worden zonder voorafgaande schriftelijke mededeling.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die de klant aangaat met ITS KI HEALINGPRAKTIJK, gevestigd te Breda, onder kvK-nummer: 65191552.

1.2 Van toepassing is het Nederlands recht in gevallen waarin niet voorzien wordt in deze algemene voorwaarden. De rechtbank van de vestigingsplaats van ITS KI HEALINGPRAKTIJK is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

1.3 Door opdracht te geven aan ITS KI HEALINGPRAKTIJK voor het verlenen van diensten en/of het leveren van producten wordt verondersteld dat de klant kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze als zodanig heeft aanvaard.

1.4 In geval van wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze golden op moment van het geven van de opdracht door de klant aan ITS KI HEALINGPRAKTIJK.

1.5 Met grote zorgvuldigheid zijn deze algemene voorwaarden geformuleerd, wijzingen en typefouten zijn voorbehouden.

Artikel 2: Definities

2.1 ITS KI HEALINGPRAKTIJK: Hiermee wordt verwezen naar de natuurlijke persoon die handelt uit naam van de onderneming ITS KI HEALINGPRAKTIJK; Bij ITS KI HEALINGPRAKTIJK is dit Itske Oirbans. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar ITS KI HEALINGPRAKTIJK.

2.2 Klant: De verzorgende en verantwoordelijke persoon voor de dieren die ITS KI HEALINGPRAKTIJK inschakelt en de opdracht geeft aan ITS KI HEALINGPRAKTIJK voor het verlenen van diensten en/of het leveren van producten. Tevens diegene aan wie de factuur van ITS KI HEALINGPRAKTIJK is gericht en daarmee een betalingsverplichting aangaat voor geleverde diensten en/of producten door ITS KI HEALINGPRAKTIJK; verder te noemen klant.

2.3 Opdracht: Een overeenkomst waarbij de klant zich verbindt richting ITS KI HEALINGPRAKTIJK:

 1. waarbij ITS KI HEALINGPRAKTIJK een intuïtief consult uitvoert in de vorm van een dierentolk consult met één dier van de klant.
 2. waarbij ITS KI HEALINGPRAKTIJK meerdere healingen geeft aan één dier van de klant.
 3. voor Bach Bloesem Advies voor dieren waarbij ITS KI HEALINGPRAKTIJK advies uitbrengt over de te gebruiken Bach Bloesem Remedies voor één dier van de klant.
 4. waarbij ITS KI HEALINGPRAKTIJK een of meerdere Persoonlijke Bach Bloesem mix(en) levert na overeenstemming van de samenstelling van deze Persoonlijke Bach Bloesem Mix(en) met de klant.

2.4 Dierentolk consult: Is het voeren van een gesprek met een dier via telepathisch contact (of anders gezegd via intuïtie communiceren met een dier).

2.5 Healing voor dieren: Is het opschonen en helen van het energiesysteem van een dier door middel van het geven van energie (de healing).

2.6 Bach Bloesem Advies voor dieren: het geven van advies over te gebruiken Bach Bloesem Remedies om het innerlijk welzijn van het dier te bevorderen.

2.7 Persoonlijke Bach Bloesem mix: Een op het dier afgestemde mix van Bach Bloesem Remedies die het innerlijk welzijn van het dier bevorderen.

2.8 Huisbezoek: Datum en tijdstip waarop ITS KI HEALINGPRAKTIJK bij de klant aan huis komt voor het geven van een Bach Bloesem Advies voor dieren.

2.9 Telefonisch contactmoment: Datum en tijdstip waarop ITS KI HEALINGPRAKTIJK en de klant telefonisch contact hebben om een consult te bespreken.

2.10 Overeengekomen vergoeding kan bestaan uit:

 1. Vergoeding: Het te betalen bedrag door de klant aan ITS KI HEALINGPRAKTIJK voor geleverde diensten en/of producten.
 2. Reiskostenvergoeding: Het bedrag wat betaald wordt door de klant aan ITS KI HEALINGPRAKTIJK om de gereden kilometers (zowel heen- als terugweg) naar het huisbezoek te vergoeden.
 3. Verzendkosten: Bij het per post verzenden van de Persoonlijke Bach Bloesem mix; de kosten voor verzenden via pakketpost via PostNL (kostprijs op moment van verzenden via PostNL wordt 1 op 1 doorberekend aan de klant).

2.11 Administratiekosten: Kosten die door ITS KI HEALINGPRAKTIJK in rekening worden gebracht in geval van niet nagekomen verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.8 en 5.9. Maar ook 6.1 sub c. en 6.2 sub c. Zie betreffende artikel voor verdere informatie.

Artikel 3: De opdracht

3.1 Tot stand komen van een opdracht: De opdracht gegeven door de klant aan ITS KI HEALINGPRAKTIJK is rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door ITS KI HEALINGPRAKTIJK mondeling of schriftelijk is bevestigd richting de klant. Bij mondelinge overeenkomst volgt altijd zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging via e-mail.

3.2 Inhoud opdracht: In de opdracht wordt vastgelegd welke diensten en/of producten worden geleverd door ITS KI HEALINGPRAKTIJK, op welke periode de opdracht betrekking heeft en welke overeengekomen vergoedingen hiervoor worden betaald door de klant.

3.3 Eindigen van de opdracht: De opdracht eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen vereist is.

3.4 Voortijdige beëindiging van de opdracht is mogelijk indien:

 1. Het dier ernstig ziek is of overlijdt;
 2. Klant dit uitdrukkelijk én schriftelijk verzoekt;
 3. ITS KI HEALINGPRAKTIJK van mening is dat het vertrouwen tussen klant en ITS KI HEALINGPRAKTIJK in ernstige mate is verstoord en dit niet meer te herstellen is.

Artikel 4: Verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht:

Door totstandkoming van de opdracht zijn er voor beide partijen verplichtingen die nagekomen moeten worden:

4.1 Inspanningsverplichting ITS KI HEALINGPRAKTIJK: ITS KI HEALINGPRAKTIJK is verplicht tot:

 1. Het leveren van een gedegen en vakkundig advies op maat;
 2. In geval van Dierentolk consult het intuïtief communiceren met jouw dier en het leveren van een verslag van dit gesprek.
 3. In geval van healing voor dieren het geven van meerdere healingen aan jouw dier.
 4. In geval van Bach Bloesem Advies voor dieren gedegen en vakkundig advies betreffende de Bach Bloesem Remedies te geven en het leveren van de betreffende Persoonlijke Bach Bloesem mix.

4.1.1 Deze werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste kunnen en met grote zorgvuldigheid zoals verwacht mag worden van ITS KI HEALINGPRAKTIJK. Hiertoe behoort ook het inwinnen van advies bij collega’s indien de situatie dit wenst en het nazoeken van literatuur om een gedegen en vakkundige advies op maat te kunnen geven.

4.2 Informatieverplichting ITS KI HEALINGPRAKTIJK: In het geval van artikel 3.4 sub c dient ITS KI HEALINGPRAKTIJK de klant hierover schriftelijk te informeren en haar motivatie aan de klant zorgvuldig uiteenzetten.

4.3 Inspanningsverplichting klant:

 1. Bij het geven van de opdracht het zo volledig mogelijk en naar eer en geweten formuleren van de opdracht; om zo tot een goed en gedegen beeld te komen van de situatie.
 2. Tijdens het huisbezoek is het belangrijk dat alle betreffende dieren en personen aanwezig zijn, om een goed en volledig beeld te krijgen van de situatie.
 3. Het opvolgen van gegeven advies en tips naar aanleiding van de vraag om zo het beste resultaat te bereiken voor dier en mens.
 4. Het geven van de Persoonlijke Bach Bloesem mix zoals voorgeschreven.

4.4 Betalingsverplichting klant: Voortvloeiend uit de opdracht ontstaat een betalingsverplichting door de klant aan ITS KI HEALINGPRAKTIJK van de overeengekomen vergoeding voor geleverde diensten en/of producten.

4.5 Verantwoordelijkheid: ITS KI HEALINGPRAKTIJK geeft indrukken en vrijblijvende adviezen naar aanleiding van het dierentolk consult en healing voor dieren. Er kunnen géén rechten aan uitspraken worden ontleend. De klant heeft altijd de eigen verantwoordelijkheid wat er wordt gedaan met wat er doorgegeven wordt door ITS KI HEALINGPRAKTIJK.

Bij het geven van Bach Bloesem Advies voor dieren is het de verantwoordelijkheid van ITS KI HEALINGPRAKTIJK om een juist advies te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Persoonlijke Bach Bloesem mix daadwerkelijk te geven zoals voorgeschreven. ITS KI HEALINGPRAKTIK  is in geen geval verantwoordelijk voor het daadwerkelijk opvolgen van tips en adviezen en het juist uitvoeren hiervan. ITS KI HEALINGPRAKTIJK geeft wel begeleiding, tips en uitleg gedurende dit traject.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1 Factuur: De factuur is de opsomming van de overeengekomen vergoeding voor geleverde diensten en/of producten met daarop vermeld het bankrekeningnummer waarnaar de overeengekomen vergoeding moet worden overgemaakt en de betalingstermijn waarbinnen de betaling voldaan moet zijn.

5.2 Adresgegevens factuur: Om een rechtsgeldige factuur te kunnen sturen heb ik de adresgegevens van de klant nodig; anders dan een digitaal e-mailadres. Indien er geen huisbezoek plaatsvindt is dit het enige doel waar ik deze informatie voor gebruik.

5.3 Verzending factuur: De factuur wordt verzonden tegelijk met het verslag van het dierentolk consult en/of het verslag van de healing voor dieren en/of het Bach Bloesem Advies voor dieren. De factuur wordt digitaal verstuurd naar het bij ITS KI HEALINGPRAKTIJK bekende correspondentie e-mailadres tenzij anders overeengekomen met de

5.4 Betalingstermijn: Op de factuur van ITS KI HEALINGPRAKTIJK staat de termijn vermeld waarbinnen de overeengekomen vergoeding op het genoemde bankrekeningnummer moet zijn betaald. In de regel wordt een betalingstermijn van 7 (zeven) dagen gehanteerd.

5.5 Uiterlijke betaaldatum: Bij het moeten versturen van een eerste dan wel tweede betalingsherinnering wordt een factuur gestuurd met daarop vermeld een uiterlijke betaaldatum waarop de overeengekomen vergoeding zichtbaar op het vermelde bankrekeningnummer moet staan.

5.6 Tijdstip betaling: Betaling van de overeengekomen vergoeding wordt gedaan naar aanleiding van de door de klant ontvangen factuur van ITS KI HEALINGPRAKTIJK.

5.7 Wijze van betaling: Betaling van de factuur geschied door het overmaken van overeengekomen vergoeding naar het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur, binnen de gestelde betalingstermijn.

5.8 Betaling in termijnen: Betaling in termijnen is mogelijk na overleg én na schriftelijke goedkeuring van ITS KI HEALINGPRAKTIJK. Hiervoor worden administratiekosten van 15 (vijftien) euro in rekening gebracht op de factuur van de eerste termijn.

5.9 Te late betaling: Wanneer betaling door de klant te laat is, dan is ITS KI HEALINGPRAKTIJK genoodzaakt om een betalingsherinnering te sturen:

 1. eerste betalingsherinnering: Deze wordt per mail verstuurd naar het bij ITS KI HEALINGPRAKTIJK bekende correspondentie e-mailadres één week na het verstrijken van de betalingstermijn gemeld op de factuur, zonder administratieve kosten in rekening te brengen. Hierbij wordt wel een uiterlijke betaaldatum gesteld waarbij de overeengekomen vergoeding alsnog zichtbaar op het betreffende bankrekeningnummer moet staan.
 2. tweede betalingsherinnering: Deze wordt per mail verstuurd naar het bij ITS KI HEALINGPRAKTIJK bekende correspondentie e-mailadres één dag ná de uiterste betaaldatum genoemd in de eerste betalingsherinnering met hierop een laatste uiterste betaaldatum; hiervoor worden 25 (vijventwintig) euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

5.9.1 Uitblijven van betaling: Wanneer er na de tweede betalingsherinnering conform artikel 5.9 sub b. geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsverplichting van de klant; is ITS KI HEALINGPRAKTIJK genoodzaakt de vordering uit handen te geven en voorts gerechtigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door het uitblijven van de betaling veroorzaakt zijn, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 25% van het totaal verschuldigde bedrag ex. BTW, met een minimum van € 60,00.

5.10 Betaling bij voortijdige beëindiging overeenkomst: Indien de overeenkomst van opdracht

       voortijdig wordt beëindigd, in geval van:

 1. artikel 3.4 sub a: Dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening moeten worden gebracht. Dit naar alle redelijkheid en billijkheid gezien de situatie.
 2. artikel 3.4 sub b: Betalingsverplichting blijft onverkort van toepassing
 3. artikel 3.4 sub c: De overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden zal bij de klant in rekening worden gebracht. Dit naar beoordeling van ITS KI HEALINGPRAKTIJK.

Artikel 6: Afspraken verzetten of annuleren

Tijdens het traject worden er tijdstippen bepaald waarop er contact is tussen ITS KI HEALINGPRAKTIJK en de klant. Dit zijn een huisbezoek of een telefonisch contactmoment. Hiervoor geldt dat er door ITS KI HEALINGPRAKTIJK tijd is gereserveerd speciaal voor jou als klant. Niet alleen voor het betreffende huisbezoek of telefonisch contactmoment, maar ook voor de voorbereiding en uitwerking van deze momenten. Voorop staat dat er ten aller tijden naar een oplossing wordt gezocht die voor beide partijen redelijk en billijk is ten einde het contactmoment op een ander tijdstip door te laten gaan.

Toch ben ik genoodzaakt hierover een en ander vast te leggen in deze algemene voorwaarden.

6.1 Verzetten huisbezoek: Tijdens het uitvoeren van de opdracht is er een afgesproken datum en tijd waarop het huisbezoek Verzetten van deze afspraak kan onder bepaalde voorwaarden:

 1. Tot uiterlijk 48 uur van te voren kan het huisbezoek kosteloos verzet worden; mits dit schriftelijk via e-mail wordt gedaan.
 2. Tot uiterlijk 24 uur van te voren kan het huisbezoek kosteloos verzet worden; mits dit telefonisch wordt gedaan (voicemail inspreken bij geen gehoor).
 3. Wanneer het huisbezoek binnen 24 uur wordt verzet, wordt er 25 (vijventwintig) euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze wordt als zodanig vermeld op de factuur.
 4. Door overmacht; dit ter beoordeling van ITS KI HEALINGPRAKTIJK; er worden geen kosten in rekening gebracht. Zie artikel 7: overmacht.

6.2 Verzetten telefonisch contactmoment (bespreking consult): Tijdens het uitvoeren van de opdracht is er een afgesproken datum en tijdstip waarop een telefonische bespreking van het consult plaatsvindt. Verzetten van het telefonisch contactmoment kan onder bepaalde voorwaarden:

 1. Tot uiterlijk 48 uur van te voren kan deze afspraak kosteloos verzet worden; mits dit schriftelijk via e-mail wordt gedaan.
 2. Tot uiterlijk 24 uur van te voren kan deze afspraak kosteloos verzet worden; mits dit telefonisch wordt gedaan (voicemail inspreken bij geen gehoor).
 3. Wanneer een telefonisch contactmoment binnen 24 uur wordt verzet, wordt er 15 (vijftien) euro aan administratiekosten in rekening gebracht op een separaat te versturen factuur.
 4. Door overmacht; dit ter beoordeling van ITS KI HEALINGPRAKTIJK; er worden geen kosten in rekening gebracht. Zie artikel 7: overmacht.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Definitie overmacht: Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop klant geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor klant niet in staat is gemaakte afspraken na te komen.

Artikel 8: Prijzen

8.1 Definitie prijzen: Hoogte van de overeengekomen vergoeding die gevraagd wordt voor geleverde diensten en/of producten.

8.2 Hoogte van de prijzen: Actuele prijzen zijn na te lezen op de website van ITS KI HEALINGPRAKTIJK en worden bevestigd in de inhoud van de opdracht (zie hiervoor artikel 3.2).

8.3 Prijzen inclusief 21% BTW zijn:

 1. Vergoeding voor te leveren diensten
 2. Vergoeding voor te leveren producten
 3. Verzendkosten
 4. Administratiekosten
 5. Reiskostenvergoeding

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 ITS KI HEALINGPRAKTIJK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant verwachte resultaat. Daarentegen zal ITS KI HEALINGPRAKTIJK in alle redelijkheid en billijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken; door middel van aanpassing en bijsturing wanneer de situatie hierom vraagt. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

9.2 ITS KI HEALINGPRAKTIJK is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de door ITS KI HEALINGPRAKTIJK verleende diensten of geleverde producten.

9.3 Afname door klant van diensten en/of producten van ITS KI HEALINGPRAKTIJK gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en de gezondheid van zijn/haar eigen dieren.

9.4 Wanneer er in de opdracht een huisbezoek wordt afgesproken wordt de klant geadviseerd een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dieren geldig is.

9.5 Aan de informatie voortkomende uit het Dierentolk consult en het consult healing voor dieren kunnen geen rechten worden ontleend. ITS KI HEALINGPRAKTIJK geeft naar eer en geweten boodschappen en informatie door aan de eigenaar van het dier.

Artikel 10: Vertrouwelijke informatie

10.1 ITS KI HEALINGPRAKTIJK zal alle hem/haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen in geval van artikel 5.9.1. is ITS KI HEALINGPRAKTIJK genoodzaakt contactgegevens en overeengekomen vergoeding door te geven aan het betreffende incassobureau.

10.2 Wanneer ITS KI HEALINGPRAKTIJK overleg voert met een collega om advies in te winnen conform artikel 4.1.1 zal alleen de hoogstnodige informatie in vertrouwen gedeeld worden; dit wordt gedaan met toestemming van de klant.

10.3 Het gegeven advies voor een Persoonlijke Bach Bloesem mix is afgestemd op het karakter en de gedragingen van het betreffende dier en hiermee niet één op één toepasbaar voor andere dieren in het huishouden of dieren van derden.

10.4 Overige informatie met betrekking tot het verwerken van gegeven is te vinden in de Privacyverklaring van ITS KI HEALINGPRAKTIJK.

Artikel 11: Klachten

11.1 Klacht indienen: Indien de klant niet tevreden is over de geleverde diensten van ITS KI HEALINGPRAKTIJK, dient de klant dit meteen te melden bij ITS KI HEALINGPRAKTIJK.

11.2 Klacht oplossen: In samenwerking met de klant zal ITS KI HEALINGPRAKTIJK de klacht oplossen naar alle redelijkheid en billijkheid en in zover dit binnen het vermogen van ITS KI HEALINGPRAKTIJK ligt.

11.3 Impasse: Wanneer de klant en ITS KI HEALINGPRAKTIJK van mening blijven verschillen en er een impasse ontstaat over de oplossing van de klacht; dan kan ITS KI HEALINGPRAKTIJK de klachten- en geschillencommissie inschakelen (waarbij ITS KI HEALINGPRAKTIJK is aangesloten conform de WKKGZ) die als onafhankelijke partij naar de situatie kijkt en dan zal i.s.m. de geschillencommissie naar een oplossing worden gezocht.

Artikel 12: Bach Bloesem Advies voor dieren

12.1 Bij Bach Bloesem advies voor dieren wordt gesproken over de Bach Bloesem Remedies. ITS KI HEALINGPRAKTIJK maakt gebruik van de officiële Bach Bloesem Remedies en hanteert daarom ook deze naam.

12.2 Natuurgeneeswijze: Bach Bloesem Remedies gelden als een natuurlijke geneeswijze.

12.3 De Bach Bloesem Remedies kunnen gegeven worden naast reguliere medicijnen.

12.4 De Bach Bloesem Remedies zijn géén vervanging voor reguliere medicijnen.

12.5 Het Bach Bloesem Advies voor dieren staat los van medische adviezen van een dierenarts.

12.6 Ik ben geen dierenarts. Mijn plicht als ITS KI HEALINGPRAKTIJK is dan ook om in sommige gevallen door te verwijzen naar een dierenarts.

12.7 Resultaat: Resultaat door gebruik van de Bach Bloesem Remedies voor dieren is niet voorspelbaar zoals bij gebruik van reguliere medicijnen waarbij het resultaat wordt voorspeld op basis van ervaringen en statistieken.

12.8 Korte termijn effecten: Wanneer er resultaat op korte termijn is, kan het zijn dat dit niet altijd meteen merkbaar is. De Bach Bloesem Remedies zorgen voor een subtiele en soms (voor de eigenaar van de kat) onmerkbare veranderingen op korte termijn.

12.9 Stress door toedienen Bach Bloesem Remedies: Doordat de Bach Bloesem Remedies voor niet rechtstreeks in de bek wordt gegeven, maar op voedsel of in drinkwater, geeft het gebruik van Bach Bloesem Remedies geen extra stress bij dieren.

Artikel 13: Healing voor dieren

13.1 Alternatieve geneeswijze: Healing voor dieren is een alternatieve geneeswijze.

13.2 Deze methode van helen kan toegepast worden naast het traject bij de dierenarts.

13.3 Healing voor dieren kan niet wordt toegepast als vervanging voor het traject bij de dierenarts.

13.4 Mijn plicht als ITS KI HEALINGPRAKTIJK is dan ook om in sommige gevallen door te verwijzen naar een dierenarts.

13.5 Wanneer een dier is uitbehandeld is het reguliere circuit, kan een healing voor dieren verlichting bieden in het dragen van de lasten van het ziektebeeld, maar het kan nooit de ziekte genezen.